Jaarstukken 2018

Ontwikkelingen in 2018

Ontwikkelingen in 2018

Met deze Jaarstukken 2018 legt het College van burgemeester en wethouders verantwoording af over het inhoudelijk en financieel beleid uit de Begroting 2018. De jaarrekening is onderdeel van de jaarstukken en opgesteld volgens de richtlijnen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de financiële verordening van de Gemeente Breda (ex artikel 212 Gemeentewet). Het belangrijkste doel van deze voorschriften is transparantie in verslaglegging en kaderstelling. De kaderstelling in de financiële verordening is in 2018 geactualiseerd.

Resultaten in 2018

Inleiding:

De eerste maanden van 2018 heeft het college gebruikt om de gemaakte afspraken en doelen uit het Bestuursakkoord Focus op Vooruitgang af te ronden. Daarnaast heeft 2018 in het teken gestaan van de verkiezingen in maart, de coalitievorming, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het nieuwe Bestuursakkoord 2018-2022 Lef en Liefde. In 2018 is het nieuwe college van start gegaan en zijn de eerste stappen gezet om uitvoering te kunnen gaan geven aan het Bestuursakkoord Lef en Liefde. In dit hoofdstuk een kort overzicht van resultaten die in 2018 zijn bereikt.

Snelle treinverbinding Breda-België

In april was de directe snelle treinverbinding tussen Breda, Antwerpen, Mechelen, Brussels Airport en Brussel eindelijk een feit. Deze rechtstreekse treinverbinding biedt in veel opzichten een stevig economische perspectief, niet alleen voor Breda, voor de gehele provincie. Met de start van deze verbinding is station Breda het vervoersknooppunt van Zuid-Nederland, dat Breda verbindt met de regio en de Randstad.

NK-veldloop gemeenten in Breda
Op woensdag 4 april 2018  organiseerde Breda de 31 e editie van het NK-veldloop voor ambtenaren op het nieuwe Bredase evenemententerrein Breepark . Een landelijk evenement met circa 4.000 deelnemers, vanuit vrijwel alle Nederlandse gemeenten en deelnemers van de provincie, omgevingsdienst, brandweer en politie.  

Champions Trophy
In juni 2018 heeft Breda een week lang in het teken van internationaal hockey gestaan. De komst van dit unieke evenement heeft de inwoners van de stad een kans gegeven om kennis te maken met en te genieten van de hockeysport. Vooruitlopend op de Champions Trophy zijn er diverse activiteiten in de stad georganiseerd om sport en bewegen te stimuleren bij alle inwoners in de stad.

BredaPhoto
Van 5 september t/m 21 oktober heeft de 8e editie plaatsgevonden van het BredaPhoto Festival. Ruim 50 gevestigde namen en toptalenten exposeerden op 15 binnen- en buitenlocaties in het historische centrum van Breda en het hippe Belcrumgebied, onder meer in de voormalige Koepelgevangenis.

Uitreiking Jeugdlintjes 2018
Op 20 november , de dag van de rechten van het kind heeft Breda voor de 1e keer 3 jeugdlintjes uitgereikt. De 3 Bredase jeugdhelden hebben voor een bijzondere prestatie een lintje ontvangen met de titel “Held van Breda”. Hiermee vraagt de gemeente speciale aandacht voor jongeren die zich in 2018 hebben ingezet om Breda een nog mooiere en sociale plek in Nederland te maken.

Breda wint Europese Toegankelijkheidsprijs: Access City Award
De Access City Award is de Europese Prijs voor de stad die de meeste aandacht heeft voor een toegankelijke samenleving. Deze prijs is mede tot stand gekomen door de inzet van de ondernemers, partnerorganisaties, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en bezoekers van de stad. Ook is Breda in 2018 door de VNG aangewezen als koplopergemeente en neemt deel aan de “Iedereen doet mee” campagne van het College voor de Rechten van de Mens.

ATEA
Om in de toekomst goed voor de SW-doelgroep te kunnen blijven zorgen, conform de participatiewet en zoals ook afgesproken in het bestuursakkoord is het nodig om de ATEA organisatie aan te passen. ATEA, nu nog een aparte uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Breda, wordt geïntegreerd in de gemeentelijke organisatie. De kwaliteit kan zo worden verbeterd. Het streven is om dit gefaseerd te doen en hiervoor een jaar uit te trekken

Breda bekrachtigt vijfjarenplan met Yangzhou (China)
De Gemeente Breda ondertekende in september 2017 een Partnership Agreement met Yangzhou. Hierin werden afspraken gemaakt over betere communicatie op het gebied van onderwijs, sterke samenwerking op het gebied van economie en handel (met name toerisme) en verdiepen van kennisuitwisseling op het gebied van een klimaatbestendige stad. Doel van het werkbezoek in oktober 2018 was om het vijfjarenplan te bekrachtigen en op te starten en om een concreet jaarplan 2019 op te stellen.

Resultaten per programma

Vitaal en sociaal

Toekomststoel Breda: jeugd praat, doet en beslist mee
Kinderen en jongeren in Breda praten, doen en beslissen mee over hun toekomst en de toekomst van de stad. De Toekomststoel is het symbool hiervoor. De Toekomststoel schuift de komende jaren aan bij bijeenkomsten, gesprekken en evenementen waar kinderen, jongeren en volwassenen bij betrokken zijn. De stoel komt ook te staan op scholen en in wijken. Ook kunnen volwassenen of organisaties de stoel naar zich toe halen als ze de bijdrage van kinderen willen horen.

Landelijke subsidie voor aanpak gezonde buurten
Iedereen wil dat kinderen opgroeien in een fijne omgeving. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Dit gebeurt onder de noemer Gezonde Buurt. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk. Dankzij de subsidie kunnen kinderen zelf een bijdrage leveren aan de stad waar ze wonen. Samen met hun ouders mogen zij nadenken over zaken, die zij in hun wijk willen organiseren of aanpassen zodat hun gezondheid en het groen in de wijk verbetert.

Breda investeert in leefstijlmonitoring van ouderen
Breda heeft in 2018 als eerste gemeente op grote schaal geïnvesteerd in de leefstijlmonitoring van ouderen. Dat wil zeggen dat 1000 alleenstaande inwoners met een hulpbehoefte worden voorzien van sensoren, waardoor mantelzorgen en/of zorgverleners iemand op afstand kunnen volgen en een waarschuwing krijgen als er zorgwekkend of opvallend gedrag wordt waargenomen.

Actieplan jeugd en doorontwikkeling CJG
Eind 2018 is het actieplan jeugd opgesteld. Het actieplan geeft inzicht in de stappen die gezet gaan worden om meer grip te krijgen op het functioneren van belangrijke onderdelen van het jeugdhulpstelsel en om op die manier tot een duurzaam stelsel te komen. Tevens is hierbij ook de doorontwikkeling van het CJG aangekondigd.

Ondernemend Breda

Werkgelegenheid in Breda weer toegenomen
Het aantal banen in Breda is in 2018 weer gestegen. Op 1 april 2018 werden ruim 106.000 banen geteld. Ten opzichte van 1 april 2017 (ruim 104.000 banen) is dit een stijging van bijna 1,8%. Ruim 1.000 bedrijven en bijna 2.000 banen erbij in 1 jaar. Een prachtig resultaat, wat met name te danken is aan alle ondernemers in Breda. Het laat zien dat ondernemers vertrouwen hebben en durven te ondernemen. De groei van het aantal banen heeft er ook voor gezorgd dat meer mensen uit Breda aan het werk zijn gegaan, ook mensen die tot nu toe afhankelijk waren van een bijstandsuitkering. Sinds 1 januari 2018 zijn circa 700 mensen naar werk begeleid. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering het afgelopen jaar is afgenomen. Op 1 januari 2018 waren er nog circa 5.800 mensen met een bijstandsuitkering.

Nieuwe winkeltijdenverordening vastgesteld
In 2018 is de nieuwe winkeltijdenverordening vastgesteld. Het beleid voor de winkeltijden in Breda is onder andere aangepast, omdat er een maatschappelijke vraag was voor een verruiming. Consumenten met hun koopgedrag hebben om verdere verruiming gevraagd en ook vanuit de ondernemers lag er een vraag om de winkeltijden te verruimen. Ondernemers kunnen natuurlijk zélf blijven kiezen op welke momenten ze open zijn.

Makersregeling Cultuur ingesteld
Door het instellen van de Makersregeling Cultuur krijgen nieuwe kunstenaars en cultuurmakers met deze regeling meer ruimte. Breda is zo een aantrekkelijke stad om kunst en cultuur te produceren. ‘Breda brengt het samen’: deze makers dragen hun projecten uit in de stad en daarbuiten en zorgen voor creatieve broedplaatsen.

Startup Awards
Met de organisatie van de Startup Award wil de Gemeente Breda beginnende innovatieve ondernemers een podium bieden. Startende bedrijven zijn belangrijk voor de vitaliteit van onze economie. In Breda starten jaarlijks zo’n 2.500 bedrijven, samen goed voor ruim 3.500 nieuwe arbeidsplaatsen. Reden genoeg om deze groep te ondersteunen en te begeleiden, zodat zij succesvol worden en kunnen groeien. Startups zijn binnen de groep startende bedrijven de groeibriljantjes van de toekomst. Met een innovatief en schaalbaar idee en een flinke dosis ambitie gaan deze ondernemers aan de slag. Wie slaagt zet meestal een groeiend bedrijf neer.

Eerste hulp Erfgoed 2018

Tijdens het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 heeft onder andere in Breda de internationaal gerenommeerde training ‘First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis’ (FAC) plaatsgevonden. Deze training is erop gericht om in crisissituaties zoals (natuur)rampen en oorlogen, erfgoed eerste hulp te bieden. De deelnemers leren erfgoed preventief te beschermen, te redden en/of te herstellen. Aan de training nemen 24 professionals deel uit landen van over de hele wereld: conservatoren, archeologen, archivarissen, maar ook professionals werkzaam in humanitaire crises zoals militairen en crisiscoördinatoren. De afgelopen jaren heeft de training in Rome, Amsterdam en Washington DC plaatsgevonden. Daaruit zijn spin-offs voortgekomen in onder meer Servië, Irak, Egypte en Georgië. Inmiddels zijn meer dan 100 erfgoedprofessionals wereldwijd officieel gecertificeerde ‘cultural first aiders’ en inzetbaar om archieven, museale collecties en gebouwen in de meest complexe situaties te registeren, verzamelen, stabiliseren en evacueren.

Vergroening van schoolpleinen
In 2018 is afgesproken dat 12 scholen in Breda de komende 3 jaar hun schoolplein gaan vergroenen. Ze doen dit met hulp van de gemeente en provincie. De groenere schoolpleinen helpen mee aan de gezondheid van kinderen. De vergroening betekent dat er tegels van de schoolpleinen worden weggehaald en er groen voor in de plaats komt. Dat kunnen natuurlijke speelplekken zijn, maar ook bijvoorbeeld planten, bomen of moestuinen. Tegelijk met de vergroening van het schoolplein gaat een school aan de slag met de Gezonde school-aanpak . Door de totaalaanpak kunnen kinderen in een gezondere omgeving spelen en bewegen en ontdekken ze zo ook het plezier van natuur en gezonde voeding.

Economic Board West-Brabant
In 2018 is de Economic Board West-Brabant gevormd. Bestuurders uit de 19 gemeenten, vanuit onderwijs en bedrijfsleven, hebben de economische ambitie voor 2018-2022 benoemd, voortbouwend op de 3 topsectoren Logistiek, Maintenance en Agro/Biobased.

Regiodeal Midwest
Op 8 november maakte het kabinet bekend dat MidWest, de samenwerking tussen RWB/Breda en Hart van Brabant/Tilburg, gevraagd is om aan de hand van onze propositie tot een Regiodeal te komen. 19 projecten moeten bijdragen aan de ambitie om MidWest tot een nationale proeftuin voor verantwoorde productie en distributie uit te laten groeien. Er is € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de regiodeal Midwest (Makes & Moves).

Sport

Fontys Sporthogeschool in Breda
Breda gaat samenwerken op het gebied van bewegen en sport met Fontys Sporthogeschool Eindhoven. Met ingang van het studiejaar 2018-2019 komen via een partnership elk jaar ruim 40 1e- en 2 e -jaars hbo-studenten van de opleiding Sportkunde naar Breda. Zij gaan in de Bredase wijken, op scholen en in de openbare ruimte bestaande activiteiten begeleiden, nieuwe activiteiten opstarten en onderzoek doen. Bredanaars van alle leeftijden komen in beweging, in de wijken, in de openbare ruimte en op scholen. De Eindhovense studenten ondersteunen ons, brengen (digitale) denkkracht, vernieuwing en andere ideeën mee. Dit partnership draagt met extra bewegen en sport bij aan de gezondheid van veel Bredanaars en het versterkt de sociale samenhang.

Gemeente en ROC West-Brabant openen opleiding Sport en Bewegen en Sportleerbedrijf Breda
In Breda is de nieuwe opleiding Sport en Bewegen van het Vitalis College en het Sportleerbedrijf Breda gestart. Het Sportleerbedrijf Breda is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Breda en het ROC West-Brabant en verbindt nieuwe sportstudenten op allerlei manieren aan de beroepspraktijk.
Het Sportleerbedrijf matcht studenten van sportopleidingen aan de praktijk in de vorm van stages, projecten en opdrachten in het werkveld van de sport.

VSG-congres

In 2018 was Breda gastheer van het tweedaagse VSG-congres (Vereniging Sport en Gemeenten). De stad als speelveld was dit jaar het thema van het VSG-congres, dat gaat over sport, bewegen, cultuur, vitale wijken en social design. Professionals die betrokken zijn bij lokaal sport- en beweegbeleid of cultuur hebben deelgenomen aan dit congres. Er is gesproken over de veranderende rol van de lokale overheid en de opkomst van gezonde stedelijke vernieuwing met meer ruimte voor sport en cultuur. Minister Bruins heeft tijdens het congres de oproep gedaan om zoveel mogelijk lokale en regionale sportakkoorden te sluiten.

Vuelta naar Breda
De Ronde van Spanje (Vuelta) gaat in 2020 definitief van start in Nederland. De 3e etappe trekt door West-Brabant en krijgt een start en finish in Breda. De Vuelta a España is naast de Giro d’Italia en de Tour de France één van de 3 grote wielerrondes. De Ronde duurt 3 weken en start in augustus. In aanloop naar de Vuelta wordt er van alles georganiseerd in de stad. Zo zal er periodiek een Vuelta Café met wisselende thema’s plaatsvinden.

Stedelijke ontwikkelingen

Officiële opening van De Teruggave
In november is De Teruggave (het voormalige belastingkantoor) aan de Gasthuisvelden officieel geopend. Het gebouw is geschikt gemaakt voor nieuwe activiteiten en nieuwe gebruikers, die samen een invulling gaan geven aan het gastvrije imago van de Gasthuisvelden. Het gebouw wordt letterlijk teruggegeven aan de stad. Het is ook een opdracht: de huurders/gebruikers van het pand moeten iets teruggeven aan het gebouw en/of de omliggende buurten.

Samenwerking herontwikkeling centrumgebieden Gemeente Breda en Provincie Noord-Brabant
De Gemeente Breda en de Provincie Noord-Brabant werken samen aan de herontwikkeling van een aantal gebieden in en rond het centrum van Breda. De gemeente en de provincie hebben daarvoor  een samenwerkingsovereenkomst met als doel vorm en inhoud te geven aan maatschappelijke vraagstukken rond de herontwikkeling van de Bredase centrumlocaties.
In de overeenkomst wordt de samenwerking geconcentreerd rond een aantal thema’s die een prominente plaats innemen op de agenda van beide overheden: economie, energietransitie, transformatie van leegstaand vastgoed, klimaatadaptatie, mobiliteit en sociale innovatie. Doel van de samenwerking is om oplossingen voor deze vraagstukken te bundelen in een gezamenlijk plan van aanpak en projectenplan.

Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Breda 2040 vastgesteld
Medio 2018 is de Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Breda 2040 vastgesteld. Breda pakt de invoering van de nieuwe omgevingswetgeving aan als een kans om inhoud te geven aan een integrale ruimtelijke ordening, voor en met de stad, met meer participatie in een vroegere fase van planontwikkeling.

Opening Rechtbank
Het nieuwe gerechtsgebouw is in 2018 officieel geopend. Een eigentijds gebouw, een samenhangend geheel, bestemd voor 3 afzonderlijk herkenbare organisaties. In het nieuwe gerechtsgebouw hebben de Rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming hun intrek genomen. Het gerechtsgebouw vormt het centrale punt in alle ontwikkelingen ten westen van het station, op de hoek Belcrumweg/Stationslaan. Door zijn krachtige en open uitstraling maakt het gebouw de verbinding tussen de bestaande stad en het in ontwikkeling zijnde Stationskwartier. Het gerechtsgebouwpark is een waardevolle aanvulling op het gerechtsgebouw, de buitenruimte en de stad.

Duurzaamheid

Breda Asbestvrij voor 2024
Eigenaren van asbestdaken hebben een brief ontvangen van de gemeente waarin een aanbod is opgenomen om mee te doen met collectief saneren en vervangen van de daken. Wie daar interesse in heeft of wie meer informatie wil, kan terecht op het Bredase asbestloket. Vóór 1 januari 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland gesaneerd zijn. Door collectief in te kopen krijgt iedereen een scherpe prijs en wordt het lastige uitzoekwerk uit handen genomen van de eigenaren.

AirQon zorgt voor schone Bredase evenementen

Het Bredase project dat vervuilende dieselaggregaten bij evenementen vervangt voor schone elektrische energie heeft een Europese subsidie (vanuit het Europese programma Urban Innovative Actions) ontvangen. AirQon wil de elektrische auto’s van festivalbezoekers in gaan zetten als energiebron voor events in de gemeente. Breda is een toonaangevende evenementenstad in Nederland. Bij deze status hoort ook een ambitieus programma voor onze duurzaamheidsdoelstellingen. AirQon spreekt daarin natuurlijk tot de verbeelding met het omzetten van vuile naar schone energie. Het verbindt techniek met betrokkenheid van bezoekers en omwonenden in een omgeving die constant verandert. De samenwerking met bedrijfsleven en vrijwillige evenementenorganisaties is een schoolvoorbeeld van hoe we projecten opzetten in Breda.

Letter of Intent ondertekent voor Europese samenwerking klimaatadaptieve steden
Breda, Zwolle, Wroclaw en diverse samenwerkingspartners hebben de reizende ‘Letter of intent on International Cooperation on European Urban Water Partnership, Green-Blue Infrastructure Breda-Wroclaw-Zwolle’ ondertekend. Breda staat door deze samenwerking beter in positie om partners te binden aan onze grote stedelijke projecten.

Green Deal Zorg
In 2018 hebben we een landelijke Green Deal Zorg getekend, om de verduurzaming in de zorg te versnellen. De ondertekenaars gaan kennis en ervaringen delen én een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten. Green Deal spitst zich toe op 4 concrete doelen: terugdringen van CO2-uitstoot, circulair werken, schoner water en een gezondere leef- en verblijfsomgeving voor patiënten en cliënten en medewerkers.
Daarnaast is ook de lokale Green Deal Zorg getekend, waarbij 6 Bredase instellingen in de geestelijke gezondheidszorg gaan werken aan een duurzamere bedrijfsvoering. De Gemeente Breda ondersteunt hen daarbij. Zorginstellingen kunnen veel (milieu)winst behalen op het gebied van duurzaam inkopen, energiebesparing, efficiënter waterverbruik, het terugdringen van voedselverspilling, vervoer van medewerkers van en naar het werk en afvalverwerking. En daarmee gaan zij voldoen aan wettelijke duurzaamheidseisen.

Zonnepanelen maken Rat Verlegh Stadion energieneutraal
In 2018 is gestart met het plaatsen van 1.944 zonnepanelen op het Rat Verlegh Stadion. Deze panelen wekken meer energie op dan nodig is voor het dagelijks gebruik van het stadion. Eind september moet de klus geklaard zijn. Het duurzaam maken van het stadion is onderdeel van de totale verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Met de zonnepanelen en de al eerder aangebrachte LED-veldverlichting geven Gemeente Breda, de eigenaar van het stadion, en NAC Breda invulling aan de ambities van Breda om een CO 2 -neutrale stad te worden. 

Mobiliteit

Verbetering kwaliteit taxivervoer door invoering keurmerk
De invoering van het taxi-keurmerk en de oprichting van een Stichting Kwaliteitstaxi Breda is in 2018 door de raad vastgesteld. Dit is een belangrijke en noodzakelijke stap naar een verbetering van de kwaliteit van de taxibranche in Breda. De afgelopen periode is gebleken dat verbetering hard nodig is. Geluiden afkomstig van taxichauffeurs, klanten, ondernemers en gemeente onderstreepten dit. Samen met de branche is gekeken hoe dit kan. Met het nieuwe taxikeurmerk geven we hier als gemeente uitvoering aan.

A58 Breda-Tilburg
Medio 2018 heeft de minister de startbeslissing genomen voor de MIRT-Verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) A58 Breda-Tilburg en Rijkswaterstaat heeft de verkenning opgestart. Deze voorziet in een verbreding van dit traject binnen de huidige verkeersruimte. De Gemeente Breda is samen met belangengroepen in overleg met Rijkswaterstaat om er voor zorgen dat de A58 goed wordt ingepast en tegemoet wordt gekomen aan de wensen van bewoners om de leefbaarheid voor bewoners en dieren op een wenselijk niveau te krijgen/houden.

Snelfietsroute Breda-Tilburg
In 2018 is de bestuursovereenkomst getekend om te komen tot de snelfietsroute Breda-Tilburg, die we in 2020 aan gaan leggen.

Basis op orde

Slim en gericht samenwerken aan een veilig Breda
Eind 2018 is het meerjarenplan Veiligheid vastgesteld, waarin is vastgesteld dat Breda gaat analyseren, anticiperen en activeren met veiligheidspartners om de stad veilig te laten zijn én veilig te laten voelen. Door informatiegestuurd te werken en in te spelen op trends en ontwikkelingen, kan criminaliteit sneller en gerichter worden opgespoord of worden voorkomen. Buurtpreventie, bewoners en ondernemers bewust maken van de urgentie om verdachte situaties eerder te melden en het weerbaar maken van Bredanaars tegen criminele druk of verleiding, spelen daarbij een belangrijke rol. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor prettig wonen, werken en leven in Breda.
De gemeente gaat zich focussen op ondermijning (zowel het verstoren van de criminele industrie als het vergroten van de weerbaarheid van bestuur, bewoners en ondernemers), terugkeer van ex-gedetineerden, personen met verward gedrag, polarisatie en radicalisering en cyberveiligheid. Hiervoor wordt gekozen omdat de afgelopen jaren een afname te zien is als het gaat om het merendeel van de zichtbare criminaliteit, zoals inbraken, overvallen, straatroof en geweld.

Meer aandacht voor voorkomen van discriminatie in Convenant Veilig Uitgaan
In het nieuwe Convenant Veilig Uitgaan is meer aandacht gevraagd voor het voorkomen van discriminatie in uitgaansgelegenheden. Gemeente, horeca, beveiligingsbedrijven, politie en Openbaar Ministerie gaan gezamenlijke, concrete doelen stellen, afspraken maken en jaarlijks monitoren. Zo willen partijen duurzaam samenwerken aan een gastvrij uitgaansklimaat. Een uitgaansklimaat waarbij veiligheid en deurbeleid in balans zijn en waarbij we elkaar beoordelen op gedrag, niet op afkomst.

Gastheren in Bredase Binnenstad tijdens de uitgaansavonden
Bredase horecaondernemers en de gemeente zetten gastheren in om bezoekers een warm welkom te bieden en zich veilig te laten voelen tijdens het uitgaan. Ze informeren horecabezoekers proactief, signaleren risico’s sneller en dragen bij aan een goede sfeer en veilig uitgaan in de Beste Binnenstad van Nederland. De gastheren zijn een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Horeca Nederland Breda, gemeente en politie. De gastheren staan in nauw contact met portiers, politie en het cameratoezicht in de binnenstad om snel op te treden waar dat nodig is. Ze dragen preventief bij aan de veiligheid in de stad.

ga terug