Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risico`s

Weerstandsvermogen en risico`s

Bij de jaarrekening 2018 is het gemeente brede risicoprofiel opnieuw geactualiseerd. De gemeente loopt op dit moment € 64,7 miljoen aan risico's, dit noemen we het risicoprofiel. Bij de begroting 2019 bedroeg het risicoprofiel nog € 86,3 miljoen en bij de jaarrekening 2017 € 91,3 miljoen. Een daling ten opzichte van de begroting 2019 van € 21,6 miljoen. Deze daling is vooral te danken aan de maatregelen die zijn genomen binnen het sociaal domein om de tekorten terug te dringen. Daarnaast  heeft de gemeente een schade moeten nemen vanwege de claim de Lunet (€ 4,5 miljoen). Tot slot is het risico rondom het project VANG opgelost (€ 1,1 miljoen). Er is een nieuw risico ontstaan bij de Nazorg Gesloten Stortplaatsen (NGS) van € 1,3 miljoen vanwege rekenrente verschillen.

Om de risico’s af te dekken heeft de gemeente eind 2018 € 89,2 miljoen beschikbaar en verwacht eind 2022 € 102,6 miljoen. Hieruit moet bovengenoemde risico's, ad. € 64,7 miljoen gedekt worden. Het weerstandsvermogen wordt berekend door het verschil te nemen tussen het bedrag aan risico's (risicoprofiel) en het beschikbare vermogen. Doordat het risico's sociaal domein een meerjarig karakter (2019-2023) hebben, is dit bedrag voor de berekening van het weerstandsvermogen afgezet tegen het meerjarig geprognosticeerde vermogen over dezelfde periode.

Het weerstandsvermogen wordt berekend door het verschil te nemen tussen het bedrag aan risico's (risicoprofiel) en het beschikbare vermogen. Doordat het risico's sociaal domein een meerjarig karakter (2019-2023) hebben, is dit bedrag voor de berekening van het weerstandsvermogen afgezet tegen het meerjarig geprognosticeerde vermogen over dezelfde periode. Bij jaarrekening 2018 bedraagt het weerstandsvermogen € 37,9 miljoen.

ga terug