Jaarstukken 2018

Investeringen en subsidies

Investeringen en subsidies

Investeringen

De besluiten van de gemeenteraad over toekomstige investeringen staan in een meerjareninvesteringsplan (MIP). In deze planning zijn de beschikbare investeringsvolumes verdeeld. Op een later tijdstip (jaar van uitvoering) stelt de gemeenteraad de bijbehorende investeringskredieten beschikbaar. Voor kredieten lager dan € 1 miljoen gebeurt dit bij het vaststellen van de begroting.
Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde Financiële Verordening Breda, ex artikel 212 van de Gemeentewet, kan met het vaststellen van de begroting de raad in principe ook de hele jaarschijf autoriseren van de investeringskredieten van dat begrotingsjaar. Zij kan bij de begroting expliciet aangeven welke investeringsprojecten voor besluitvorming terug moeten komen. Voor 2018 is zo bij de begroting € 31,6 miljoen gevoteerd: € 8,1 miljoen voor bedrijfsmiddelen, € 12,5 miljoen voor instandhoudingsinvesteringen, € 7,4 miljoen voor overige investeringen onder € 1 miljoen en voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit € 1,0 miljoen.
Bij de begroting is conform besluitvorming ook een bedrag van € 2,6 miljoen gevoteerd voor de jaarschijf 2018 van het Uitvoeringsprogramma Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed.
In de loop van 2018 voteerde de gemeenteraad voor projecten € 25,0 miljoen, zodat in 2018 een totaalbedrag van € 56,6 miljoen aan nieuwe kredieten beschikbaar was.

In 2018 gevoteerde kredieten

(bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Bedrag

  1. Bij Begroting 2018

bedrijfsmiddelen

8,1

diverse instandhoudingsinvesteringen

12,5

overige investeringen < € 1 miljoen

7,4

uitvoeringsprogramma Mobiliteit

1,0

verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

2,6

Subtotaal

31,6

  1. In de loop van het jaar gevoteerd

verkeersafwikkeling Zuidelijke rondweg

3,0

verbouwing Mezzz

1,8

oostflank: ambitiedocument en start Vlaszak

2,4

wijkontwikkeling

4,1

HOV Busbaan

2,2

starters- en blijversleningen

2,5

VANG

1,2

herinrichting Pleinen

1,2

EVZ Boomkikker

2,0

verkabeling hoogspanning 150KV

3,3

overige

1,3

Totaal:

56,6

Totaal beschikbaar investeringsvolume in 2018

Naast de nieuw gevoteerde kredieten in 2018 was nog € 47,4 miljoen onderhanden aan lopende kredieten uit voorgaande jaren. Hierin zit € 2 miljoen voor riolering uit de begroting 2018 welke in december 2017 gevoteerd is.
In totaal was voor 2018 een investeringsvolume beschikbaar van € 101,9 miljoen.

Investeringen in 2018

Van het totaal beschikbare investeringsbedrag is in 2018 € 41,5 miljoen besteed. Deze uitgaven zijn voor € 5,7 miljoen gedekt door subsidies van rijk, provincie en overige bijdragen. Bij de programma's staat een specificatie van de investeringen. Hieronder staan de belangrijkste investeringsprojecten in 2018.

(bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Bedrag

riolering

12,6

via Breda / Stationskwartier

2,1

mobiliteit (inclusief HOV-busbaan)

3,4

bedrijfsmiddelen

5,8

VANG (Van afval naar grondstof)

1,3

EVZ Boomkikker en overig groen

2,8

Gasthuisvelden / Nieuwe Mark

1,2

verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

5,6

overige

6,7

Totaal geïnvesteerd

41,5

Lopende kredieten per 31-12-2018

Per 31-12-2018 resteert een totaal investeringsvolume van € 55,6 miljoen na vrijval van € 4,9 aan restantkredieten. Het merendeel van de investeringen ronden we af in 2019. Vooral de investeringen voor Verduurzaming Openbare Verlichting, Stationskwartier, Oostflank, Verkabeling Hoogspanning 150KV en Mobiliteit hebben een langere looptijd.
In de bijlagen staat een specificatie van de lopende kredieten.

Subsidies

De Gemeente Breda gebruikt inkomende subsidieregelingen van Europa, het Rijk en de provincie. Ze zijn een belangrijke inkomstenbron voor dekking en uitvoering van beleid en projecten. EU-subsidies zijn vaak ook de basis voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling.
Ze vertegenwoordigen zo'n € 75 miljoen aan inkomsten verdeeld over 59 subsidies.
Deze subsidies zijn als volgt onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Subsidiebedrag

Aantallen

aanvraagfase

11.167

10

uitvoeringsfase

36.475

40

verantwoordingsfase

5.108

9

Totaal

52.750

59

Van deze 59 subsidies zijn er 10 van Europa, 5 van het rijk, 37 van de provincie en 7 van een andere instantie.

ga terug