Jaarstukken 2018

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Inleiding taakvelden en indicatoren

Overzicht taakvelden

(Bedragen x € 1.000)

Totaal overzicht lasten en

Primitieve Begroting
2018

Begroting 2018
inclusief wijziging

Jaarrekening 2018

baten per taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Taakveld

0.1  Bestuur

5.444

75

6.058

18

5.755

32

0.10  Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0.2  Burgerzaken

2.286

3.734

8.503

4.374

9.435

5.420

0.3  Beheer overige gebouwen en gronden

578

16

902

16

654

55

0.4  Overhead

84.391

12.132

59.790

5.089

66.363

7.395

0.5  Treasury

15.317

20.526

1.416

6.608

928

7.984

0.61  OZB woningen

2.203

19.065

2.160

19.065

2.215

19.140

0.62  OZB niet-woningen

206

15.781

206

15.781

222

16.210

0.63  Parkeerbelasting

0

7.403

0

7.403

0

7.557

0.64  Belastingen overig

31

2.430

11

2.410

63

2.587

0.7  Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

314.679

0

317.485

0

321.853

0.8  Overige baten en lasten

8.322

291

206

0

1.009

0

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

500

0

350

0

0

0

1.1  Crisisbeheersing en brandweer

11.077

145

11.675

145

10.506

145

1.2  Openbare orde en veiligheid

7.219

8.102

9.971

1.018

10.686

1.168

2.1  Verkeer en vervoer

27.984

3.745

28.248

3.941

27.784

3.374

2.2  Parkeren

8.211

6.750

8.306

6.750

8.321

8.084

2.4  Economische havens en waterwegen

9

50

9

50

9

97

2.5  Openbaar vervoer

57

0

57

0

57

0

3.1  Economische ontwikkeling

1.353

0

1.831

0

1.860

94

3.2  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

18.746

16.557

17.916

16.208

11.489

10.970

3.3  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.275

630

1.273

648

1.263

587

3.4  Economische promotie

2.056

750

3.287

750

3.087

842

4.1  Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

4.2  Onderwijshuisvesting

21.664

897

21.672

897

21.675

884

4.3  Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

13.559

9.632

15.095

10.151

15.482

13.123

5.1  Sportbeleid en activering

3.675

85

4.536

385

4.326

335

5.2  Sportaccommodaties

10.308

3.956

10.692

4.028

13.901

-616

5.3  Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

24.571

1.222

24.673

1.222

24.950

1.086

5.4  Musea

577

335

708

351

279

55

5.5  Cultureel erfgoed

1.702

518

1.717

518

1.341

151

5.6  Media

680

1.062

680

1.062

846

1.128

5.7  Openbaar groen en (openlucht) recreatie

14.752

887

14.255

777

15.286

600

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

16.613

501

19.220

707

16.989

594

6.2  Wijkteams

6.293

0

6.449

352

6.050

174

6.3  Inkomensregelingen

75.159

65.537

91.669

71.907

92.133

76.200

6.4  Begeleide participatie

44.294

9.987

37.541

11.123

43.282

14.999

6.5  Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

17.739

5.265

19.120

5.265

22.264

4.829

6.71  Maatwerkdienstverlening 18+

13.000

2.226

17.593

2.376

15.836

2.223

6.72  Maatwerkdienstverlening 18-

29.242

0

64.291

30.892

72.107

33.393

6.81  Geëscaleerde zorg 18+

41.424

1.151

42.994

1.232

46.273

1.240

6.82  Geëscaleerde zorg 18-

4.492

309

10.860

6.973

7.668

4.052

7.1  Volksgezondheid

7.807

0

7.970

0

7.576

18

7.2  Riolering

14.821

17.081

14.735

17.081

14.745

17.561

7.3  Afval

19.720

27.971

22.343

30.701

28.734

35.811

7.4  Milieubeheer

2.775

775

2.800

598

2.733

673

7.5  Begraafplaatsen en crematoria

149

105

150

105

84

19

8.1  Ruimtelijke ordening

5.777

650

6.190

650

11.162

787

8.2  Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

44.462

39.705

24.399

20.664

22.163

27.508

8.3  Wonen en bouwen

8.797

4.544

7.184

4.600

6.404

6.290

Totaal Taakveld

0

0

0

0

675.994

656.709

Mutaties Reserves

0.10  Mutaties reserves

12.975

27.031

17.572

36.906

17.019

27.893

Totaal Mutaties Reserves

12.975

27.031

17.572

36.906

17.019

27.893

Totaal Lasten en Baten

654.293

654.293

669.283

669.283

693.014

684.602

Verdeling taakvelden over programma's

Landelijke taakveld

Verdeling

Programma

0.0

Bestuur en ondersteuning

0,1

Bestuur

100%

4

Basis op orde in Breda

0,2

Burgerzaken

100%

4

Basis op orde in Breda

0,3

Beheer overige gebouwen en gronden

100%

4

Basis op orde in Breda

0,4

Overhead

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,61

OZB Woningen

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,62

OZB Niet woningen

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,63

Parkeerbelasting

100%

4

Basis op orde in Breda

0,7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,8

Overige baten en lasten

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,9

Vennootschapsbelasting

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

1,0

Veiligheid

1,1

Crisisbeheer en brandweer

100%

4

Basis op orde in Breda

1,2

Openbare orde en veiligheid

100%

4

Basis op orde in Breda

2,0

Verkeer, vervoer en waterstaat

2,1

Verkeer en vervoer

21%

3

Duurzaam wonen in Breda

79%

4

Basis op orde in Breda

2,2

Parkeren

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

2,4

Economische havens en waterwegen

100%

4

Basis op orde in Breda

2,5

Openbaar vervoer

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

3,0

Economie

3,1

Economische ontwikkeling

100%

2

Ondernemend Breda

3,2

Fysieke bedrijvenstructuur

100%

2

Ondernemend Breda

3,4

Economische promotie

100%

2

Ondernemend Breda

4,0

Onderwijs

4,1

Openbaar basisonderwijs

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

4,2

Onderwijshuisvesting

100%

2

Ondernemend Breda

4,3

Onderwijsbeleid en leerling zaken

100%

2

Ondernemend Breda

5,0

Sport, cultuur en recreatie

5,1

Sportbeleid en activering

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

5,2

Sportaccommodaties

100%

4

Basis op orde in Breda

5,3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

100%

2

Ondernemend Breda

5,4

Musea

100%

2

Ondernemend Breda

5,5

Cultureel erfgoed

100%

2

Ondernemend Breda

5,6

Media

100%

2

Ondernemend Breda

5,7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

100%

4

Basis op orde in Breda

6,0

Sociaal Domein

6,1

Samenkracht en burgerparticipatie

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,2

Wijkteams

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,3

Inkomensregelingen

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,4

Begeleide participatie

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,6

Maatwerkvoorzieningen WMO

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,71

Maatwerkdienstverlening 18+

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,72

Maatwerkdienstverlening 18-

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,81

Geëscaleerde zorg 18+

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,82

Geëscaleerde zorg 18-

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

7,0

Volksgezondheid en milieu

7,1

Volksgezondheid

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

7,2

Riolering

100%

4

Basis op orde in Breda

7,3

Afval

100%

4

Basis op orde in Breda

7,5

Begraafplaatsen en crematoria

100%

4

Basis op orde in Breda

8,0

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8,1

Ruimtelijke ordening

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

8,3

Wonen en bouwen

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

Overzicht indicatoren

Voor zover niet bij de programma`s en of thema`s opgenomen een overzicht van de landelijk vastgestelde indicatoren. Het cijfer voor de naam verwijst naar de hoofdrubriek van de landelijke indeling van deze indicatoren.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Formatie

Landelijk

(Formatie in Fte per 1.000 inwoners)

Bron indicator

Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

8,5

9,1

9,4

8,4

Toelichting

De gehanteerde streefwaarde van 8,4 was het gemiddelde van de 100.000+ gemeenten uit Venster voor bedrijfsvoering 2016. Het gemiddelde van de Gemeente Breda ligt intussen hoger. Dit valt te verklaren door het feit dat tot deze jaarrekening de formatiecijfers, anders dan de financiën, exclusief ATEA werden gepresenteerd. In de jaarrekening van 2017 werd een 1e deel van de formatie van ATEA opgenomen in deze cijfers (realisatie 2017: 9,1). In deze jaarrekening is het resterende deel van de formatie van ATEA opgenomen.
Daarnaast voert de Gemeente Breda veel taken zelf uit, denk hierbij aan bijvoorbeeld de afvalservice en groenvoorziening.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Externe inhuur in %

Landelijk

(Kosten als % van de totale loonsom )

Bron indicator

 (Norm VVB/ realisatie)

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

15,5

18,4

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Apparaatskosten

Landelijk

(Kosten per inwoner)

Bron indicator

Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: Bedrag

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

744,0

835,0

868,0

€ 740

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is geen streefwaarde bepaald. De stijging van de apparaatskosten in 2018 ten opzcihte van 2017 wordt vooral veroorzaakt door hogere salarislasten.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Overhead

Landelijk

(Alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten)

Bron indicator

Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

9,8

9,8

Stabiel houden

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Bezetting

Landelijk

(Bezetting in fte per 1.000 inwoners)

Bron indicator

Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

8,5

8,4

8,9

Toelichting

De bezetting is met 8,92 binnen de formatie gebleven.
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

1. Veiligheid

Opgenomen voor

Naam indicator

Verwijzingen HALT

Landelijk

(Aantal HALT-verwijzingen  per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 10.000

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

223,0

189,0

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG Realisatie (voorheen KING) rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Informatie van recenter datum ontbreekt.

Taakveld naam

1. Veiligheid

Opgenomen voor

Naam indicator

Winkeldiefstallen

Landelijk

(Maximaal aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: 0/00

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

3,3

2,6

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG Realisatie (voorheen KING) rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Informatie van recenter datum ontbreekt op deze site. In de registratie van de politie van misdrijven in Breda is het aantal winkeldiefstallen gestegen in 2018.

Taakveld naam

1. Veiligheid

Opgenomen voor

Naam indicator

Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

Landelijk

(Aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: 0/00

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

8,7

7,6

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG Realisatie (voorheen KING) rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Taakveld naam

3. Economie

Opgenomen voor

Naam indicator

Functiemenging

Landelijk

(De mate waarin functiemenging plaatsvindt (aantal banen ten opzichte van aantal woningen). Bij een waarde van 50 is het aantal banen gelijk aan het aantal woningen.)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

55,2

56,0

Toelichting

Dit is een landelijke verplichte indicator.
VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl

Taakveld naam

3. Economie

Opgenomen voor

Naam indicator

Vestigingen van bedrijven

Landelijk

(Aantal vestigingen per 1.000 inwoners van 15 tot 65 jaar)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

122,5

127,6

134,2

Toelichting

Dit is een landelijke verplichte indicator.
VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl

Taakveld naam

4. Onderwijs

Opgenomen voor

Naam indicator

Absoluut schoolverzuim

Landelijk

(Aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school (per 1000 leerplichtigen))

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

5,5

3,8

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Informatie van recenter datum ontbreekt.

Taakveld naam

4. Onderwijs

Opgenomen voor

Naam indicator

Relatief schoolverzuim

Landelijk

(Aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (per 1000 leerplichtigen))

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

32,5

23,4

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Informatie van recenter datum ontbreekt.

Taakveld naam

5. Sport, cultuur en recreatie

Opgenomen voor

Naam indicator

Niet-wekelijkse sporters

Landelijk

(Het % niet-wekelijkse sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens 1 keer per week aan sport doet)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

44,6

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Informatie van recenter datum ontbreekt. Het onderzoek wordt om de 4 jaar uitgevoerd, de eerstvolgende keer is in 2020.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Kinderen in armoede

Landelijk

(% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl.
De laatste informatie over deze indicator komt uit 2015. Van de kinderen tot 18 jaar leefde toen 6,88% in een uitkeringsgezin.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Jongeren met delict voor rechter

Landelijk

(12 tot en met 21-jarigen met delict voor de rechter)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl.
De laatste informatie over deze indicator komt uit 2015. Het percentage 12 tot en met 21-jarigen dat met een delict voor de rechter is gekomen was toen gelijk aan 1,18%.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Werkloze jongeren

Landelijk

(Jeugdwerkloosheid onder 16 tot en met 22 jarigen)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl.
De laatste informatie over deze indicator komt uit 2015. De jeugdwerkloosheid onder 16 tot en met 22 jarigen was toen gelijk aan 1,54%.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Netto arbeidsparticipatie

Landelijk

(Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

67,3

69,1

Toelichting

Dit is een landelijke verplichte indicator.
VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Jongeren met jeugdhulp

Landelijk

(Jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar, over het hele jaar)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

8,9

9,1

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Informatie van recenter datum ontbreekt.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Jongeren met jeugdreclassering

Landelijk

(Jongeren met jeugdreclassering als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar )

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

0,5

0,4

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Informatie van recenter datum ontbreekt.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Maatwerkarrangementen WMO

Landelijk

(Aantal cliënten per 1.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

76,0

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Informatie van recenter datum ontbreekt.

Taakveld naam

7. Volksgezondheid en milieu

Opgenomen voor

Naam indicator

Hernieuwbare elektriciteit

Breda en Landelijk

(aandeel hernieuwbare elektriciteit van totale energie)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

4,4

4,5

Toelichting

Cijfers 2018 nog niet beschikbaar.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Nieuw gebouwde woningen

Landelijk

(Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

5,7

Toelichting

Dit is een landelijke verplichte indicator. De Gemeente Breda stuurt hier niet direct op. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website: www.waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recenter datum ontbreekt.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Demografische druk

Landelijk

(Groene en grijze druk (jongeren tot 15 jaar en ouderen boven 65 jaar ten opzichte van 15 - 65 jaar))

Bron indicator

CBS

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

65,3

65,7

66,2

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Woonlasten éénpersoonshuishoudens

Landelijk

(Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Bedrag

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

639,0

650,0

647,0

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

Landelijk

(Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Bedrag

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

741,0

750,0

744,0

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Gemiddelde WOZ-waarde

Landelijk

(WOZ waarde woningen in duizend euro)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Bedrag in duizend euro

Periode

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

225,0

235,0

250,0

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald.

ga terug