Jaarstukken 2018

Aangenomen moties

Aangenomen moties

Datum

Titel

Eerste poho

Andere poho's

Bestuurlijke richting

Indicatieve afdoenings- termijn

3-3-2016

Duurzame binnenstad Breda

Boaz Adank

Paul de Beer
Greetje Bos

Loopt nog. Actualisatie Visie Binnenstad is nog in ontwikkeling. In de loop van 2018 gaat de voorlopige visie binnenstad ‘on tour’ door Breda en de dorpen. Duurzaamheid komt hier volop aan de orde.

Ntb

16-6-2016

1000!

Daan Quaars

Bij brief van 17 december 2017 is de raad geïnformeerd over de stand van
zaken met betrekking tot de sociale opgave.

2019 Q2

13-7-2017

Evaluatie evenementen-beleid

Daan Quaars

De evaluatie van het evenementenbeleid vormt onderdeel van de implementatie hiervan. In de raadsbrief van 6 juli is de raad geïnformeerd over het evaluatieproces.

2019 Q2

13-7-2017

Cofinanciering Nieuwe Mark

Paul de Beer

De raad wordt voor 1 januari 2018 geïnformeerd over de stand van zaken van het realiseren van cofinanciering voor de derde fase Nieuwe Mark. Raadsvoorstel VO Nieuwe Mark is op 10-4-2019 naar de raad verzonden voor agendering.

Afgehandeld

13-7-2017

Parkeren bij het Mastbos

Greetje Bos

De parkeerdruk bij het Mastbos wordt momenteel onderzocht als ook de mogelijke maatregelen die eventueel genomen moeten worden. Dit mede iom Staatsbosbeheer en betrokken partijen in de omgeving. Eea houdt ook verband met de herontwikkeling van hotel Mastbos.

2019 Q4

9-11-2017

Visie Wonen langs de Markoevers

Paul de Beer

Daan Quaars

Met de Raadsbrief 20 februari 2019 geeft het college uitvoering aan deze motie.

Afgehandeld

9-11-2017

Groene Vest

Boaz Adank

Paul de Beer

Een groene aanpak zal deel uitmaken van de tweede fase Oostflank.
 

2020

9-11-2017

Eigen bijdrage aanvalsplan

Boaz Adank

Natuurlijk wil de gemeente als grotere werkgever en vanuit een voorbeeldfunctie een bijdrage leveren aan het aanvalsplan werk. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente als werkgever. Bezien is hoe we uitbreiding en vervanging kunnen regelen binnen de functieprofielen. Deze verkenning heeft tot nu toe het volgende opgeleverd: In de openbare ruimte worden veel werkzaamheden verricht waarbij verschillende doelgroepen een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld via ‘Opgeruimd Breda’, stage-leerwerkplekken en groenverzorgers. Om het tekort aan groenmedewerkers aan te pakken wordt een businesscase uitgewerkt om in samenwerking met bijvoorbeeld een leerbedrijf of andere instantie enkele kandidaten op te gaan leiden. In 2017 zijn goede ervaringen opgedaan met de inzet van mensen uit de bijstand als afvalcoach. Bezien wordt of deze groep verder kan worden uitgebreid. Op het terrein van parkeerbeheer is er contact gelegd met het Werkgevers Servicepunt voor controleurs van fietsenstallingen. Vanuit SROI (social return) is er contact gelegd met MB-all voor parkeercontroleurs. Een verkenning op het terrein van toezicht, handhaving en wijkveiligheid leert dat hier weinig mogelijkheden zijn, met name door de zwaarte van de functies. De raad zal in de tweede helft van 2019 worden geïnformeerd over de verdere uitvoering van de motie.

2019 Q2

9-11-2017

Betere terugmelding van de meldingen van de burger

Boaz Adank

Er wordt gewerkt aan een verbetering om de meldingen vanuit de BuitenBeter app rechtstreeks in de melddesk te laten opnemen. Naast een extra slag die nog gemaakt moet worden op de keuze rondom categorie en subcategorie is het in ieder geval wel mogelijk. Daarnaast is de titel van de motie “Betere terugmelding melding van de burger” sowieso een onderdeel van het traject en kan ook door de gemeente app van melddesk opgepakt worden en door aanpassingen in het huidige proces ook worden doorgevoerd op mail en telefonische terugmelding daar waar dit gevraagd wordt.

2019 Q1

9-11-2017

Een moderne stadsdistributie

Miriam Haagh

Boaz Adank

Op 14 februari is de raad in een beeldvormende sessie bijgepraat over de vorderingen van Logistics Community Brabant (LCB), zie onder meer de raadsbrief met bijlagen die daarover is verstuurd. Het onderwerp stadsdistributie is als één van de onderzoekslijnen opgenomen in het werkprogramma van de LCB. Het netwerk voert dit jaar op regionale schaal onderzoek uit naar slimme en duurzame oplossingen voor een moderne stadsdistributie en zal aansluitend samen met gemeente, ondernemers en inwoners bekijken wat voor Breda de meest effectieve aanpak is.

Afgehandeld

9-11-2017

Breda verdient een volwaardig en kwalitatief goed buitenzwembad

Daan Quaars

In 2018 wordt een totaalvisie ontwikkeld voor de gemeentelijke zwembaden, waaronder Zwembad Wolfslaar.

2019 Q1

8-2-2018

Geen overlast van laden en lossen

Boaz Adank

Het verkeersbesluit is genomen vrachtverkeer op de Zandbergweg zal verbieden. Het streven is dat dit gepaard gaat met het uitbreiden van de laad- en losplaatsen en -tijden voor de Albert Heijn op de Ginnekenweg. Concreet betekent dit dat vanaf dat moment vrachtverkeer niet meer is toegestaan in de zandbergweg. Laden en lossen vindt dan plaats aan de Ginnekenweg. Deze verandering is uiteraard met de omgeving gedeeld.
 

Afgehandeld

8-2-2018

Evaluatie Citymarketing-organisatie

Boaz Adank

Zodra de bezetting van de CMO op orde is -naar verwachting in de eerste helft van 2018- wordt gestart met het formuleren van de doelstellingen, kpi’s, en jaarplannen. 

2019 Q1

28-2-2018

Voor de klimaatdrammers en waterratten

Paul de Beer

De uitvoering van deze motie wordt opgepakt in het uitvoeringsprogramma Stedelijk Water

28-2-2018

Nachtnet

Boaz Adank

Deze motie wordt in B5 verband en met de provincie bespreekbaar gemaakt.

2019 Q3

8-11-2018

Breda brengt het écht samen

Paul Depla

Er wordt gewerkt aan een totaalplan voor de strategische koers die we varen op het gebied van de citymarketing. Daarbij betrekken we in ieder geval de CMO, het Verhaal van Breda en het ondernemersfonds. We zorgen er ook voor dat we de creatieve ondernemers van Breda er bij betrekken en/of dat ze zich er minimaal bij verbonden voelen.

2020

15-3-2018

Werk aan de wijk

Boaz Adank

De acties uit de motie zijn in gang gezet. Hierbij zijn zowel de stichting en het personeel van Werk aan de Wijk als de thematafels betrokken. De raad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

2019 Q4

15-3-2018

Sporthal Princenhage

Paul de Beer

Daan Quaars

Op basis van het plan van de initiatiefnemers zal door de gemeente een quick scan naar de haalbaarheid worden uitgevoerd. Quick-scan is afgerond en met een raadsbrief d.d. 13 december 2018 naar de raad gestuurd. Daarmee is deze motie afgedaan.
 

Afgehandeld

19-4-2018

Op naar gemeente- bestuur 2018-2022  

Aan de Raad

14-6-2018

Het dak op voor duurzame energie, ook op het station  

Paul de Beer

College gaat in gesprek met de eigenaar, NS, om te onderzoeken welke duurzaamheidsmaatregelen er mogelijk zijn op het dak van het station. Gesprekken hebben plaatsgevonden, NS ziet mogelijkheden en onderzoekt deze. Raadsbrief verzonden op 2 mei 2019.

Afgehandeld

14-6-2018

Illegale kap bestrijden  

Greetje Bos

Er wordt onderzocht of en zo ja op welke wijze een bestuurlijke boete kan worden gegeven voor illegale kap. Dit loopt gelijk op met een breder onderzoek rondom het inzetten van het instrument bestuurlijke boete.

2019 Q2

5-7-2018

Rekenkamer- brief bij het gemeentelijk jaarverslag 2017 plus bijbehorend dashboard

Greetje Bos

In samenspraak met de auditcommissie wordt de visualisering nader uitgewerkt. Een en ander is onderwerp van gesprek in/met de auditcommissie. In de jaarrekening 2018 zal een eerste proeve van het zogeheten dashboard worden opgeleverd. 

2019 Q2

5-7-2018

Klijnsmagelden voor Kinderen

Boaz Adank

Zijn verwerkt in de begroting en inhoudelijk wordt dit meegenomen in het nieuw op te stellen beleidskader armoede (zie ook motie 8 (november 2018)

Afgehandeld

2-11-2018

Kinderpardon

Miriam Haagh

De raad is op 20 december 2018 met een raadsbrief geïnformeerd over hoe de motie is opgevolgd.

Afgehandeld

8-11-2018

Samen met woningcorpora-ties investeren in sociale huur- en koophuizen

Daan Quaars

Er volgt een raadsvoorstel over besteding en financiering van de versnellingsgelden. Hierbij wordt met name gekeken naar het middensegment. Ook het sociale segment zal bij de besteding worden meegenomen. De impulsgelden hiervoor maken onderdeel uit van de alliantieafspraken die het college met de woningcorporaties maakt (uiterlijk Q2).

2019 Q1

8-11-2018

Quickscan MFA de Huif Bavel

Paul de Beer

College gaat deze quickscan uitvoeren. 

2019 Q2

8-11-2018

MKB-Toets; snappen of schrappen

Boaz Adank

In de eerste helft van 2019 wordt in overleg met het bedrijfsleven bekeken hoe en welke wijze een MKB-toets al dan niet vorm kan worden gegeven.

2019 Q2

8-11-2018

Sterk uit armoede

Boaz Adank

In het eerste kwartaal 2019 wordt het armoede beleidskader ontwikkeld. De motie wordt hierin verwerkt.

2019 Q2

8-11-2018

Groen stadskantoor

Paul de Beer

Dit wordt onderzocht en de kosten worden voor de raad in beeld gebracht. Op 21 maart heeft wethouder de Beer de raadsleden geïnformeerd over een prijsvraag die de Gemeente uitschrijft voor vergroening van het stadskantoor naar aanleiding van deze raadsmotie. De prijsvraag wordt georganiseerd in het kader van het evenement 'Bouw mee aan Breda, Stad in het Park!'.

Afgehandeld

15-3-2018

Loon naar werken

Paul Depla

Griffier

De evaluatie wordt in 2019 door de Griffier uitgevoerd.
 

2019 Q1

8-11-2018

Begroting leesbaar en begrijpelijk

Greetje Bos

Deze motie wordt in samenhang beschouwd en opgepakt in gezamenlijkheid met de motie van 5 juli jl. Rekenkamerbrief bij het gemeentelijk jaarverslag 2017 plus bijbehorend dashboard. In het concept plan van aanpak van de voorjaarsnota (nog ter besluitvorming) is deze motie opgenomen.

2019 Q2

8-11-2018

Transparantie voorop met overheidsgeld

Greetje Bos

Inmiddels is hierover een raadsbrief aan u verzonden. En zijn aanvullende raadsvragen beantwoord. 

Afgehandeld

8-11-2018

Bouwplaats Ulvenhout

Paul de Beer

Daan Quaars

College gaat in overleg met werkgroep Bouwloods Ulvenhout mogelijke oplossingen in kaart brengen.

8-11-2018

Investeer in de toekomst, investeer in kinderen

Boaz Adank

In het eerste kwartaal 2019 wordt het armoede beleidskader ontwikkeld. De motie wordt hierin verwerkt.

2019 Q2

8-11-2018

Klimaatbegroting

Paul de Beer

Greetje Bos

Op dit moment wordt het in de motie genoemde voorbeeld uit de gemeente Eindhoven onderzocht. Vanuit de afdelingen financiën en milieu wordt in gezamenlijkheid een advies voor het college voorbereid ter uitvoering van de motie. Voor het afgelopen jaar (2018) zal nog worden voorzien in de jaarlijkse evaluatie. De klimaatbegroting nieuwe stijl wordt gepresenteerd bij de begroting 2020.

2019 Q4

8-11-2018

Ook gasloos bij transformatie

Greetje Bos

Daan Quaars

Deze motie raakt zowel de energietransitie als het bouwen en de woningopgave. Onderzocht wordt in hoeverre regulering hierop op lokaal niveau gewenst en mogelijk is. Daarnaast wordt vol ingezet op het verleiden van woningeigenaren op het maken van duurzame keuzes. Ook maakt de transformatie onderdeel uit van de gesprekken met de woningcorporaties. 

2019 Q2

43412

Bredase speeltuinen schoon, heel en veilig

Greetje Bos

Marianne de Bie

Over de uitvoering van de motie bent u geinformeerd met een raadsbrief van 28 maart 2019. 

Afgehandeld

8-11-2018

Molsparking

Paul de Beer

College heeft deze opdracht bij externe partners zoals het Stadslab weggelegd. Zie Raadsbrief 20 februari 2019. Hiermee is uitvoering gegeven aan deze motie.

Afgehandeld

8-11-2018

Ondermijning

Paul Depla

Al geruime geleden is de lobby richting Den Haag opgestart samen met andere Brabantse gemeenten voor snelle invoering van de Ondermijningswet en een harde aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De afgelopen weken hebben in dat kader onder meer gesprekken plaatsgevonden met de vaste Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid, de betrokken ministers en diverse Kamerleden. De raad zal periodiek op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken en de bereikte resultaten. 

2019 Q2

8-11-2018

Pilot drugs testen op evenementen

Paul Depla

Voor de daadwerkelijke uitvoering is echter de medewerking en inzet van alle betrokken partners nodig. Reeds eerder is in de regio besloten om, in 2019, twee gerelateerde pilots, waaronder één in Breda, te houden. Hierover bent u middels een raadsbrief van 19 juli 2018 geïnformeerd.

2019 Q2

8-11-2018

Bouw van 6.000 woningen en de woningbehoefte van ouderen

Daan Quaars

Wordt betrokken bij het opstellen van de gebiedsprofielen. 

2019 Q2

20-12-2018

Geen Radicalen in Denktank Radicalisering

Paul Depla

In overleg met de raadsgriffie zal een datum voor een infosessie met de raad worden ingepland. In deze sessie zal met de raad het gesprek worden aangegaan en zal duidelijk worden op welke wijze de denktank is ingericht en wie daaraan deelnemen.

2019 Q2

8-11-2018

Lets go voor meer CPO

Daan Quaars

Wordt betrokken bij totale woonopgave. Er wordt ingezet op het realiseren van 300 CPO woningen en daar waar mogelijk meer. Koppelen aan kansen voor CPO ten aanzien van bouwen in de dorpen, voor jong en collectieven voor ouderen. En koppelen aan uitkomsten locatiescan zoals beschreven in raadsbrief 25 september 2018.

2019 Q1

8-11-2018

Breda brengt een rijkdom aan plant- en diersoorten samen

Paul de Beer

College gaat onderzoeken hoe dit het beste vorm kan krijgen.

2019 Q2

8-11-2018

Energietransitie

Greetje Bos

Met onze partners binnen het wijkenergieplan Hoge Vucht wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn binnen de huidige beschikbare (financiële) kaders. Daarnaast is de wijk Hoge Vucht als een van de voorbeeld projecten binnen de energietransitie benoemd.

2019 Q2

20-12-2018

Duurzame oplossing voor Scouting

Marianne de Bie

De raad is op 29 januari 2019 met een raadsbrief geïnformeerd over de wijze waarop deze motie wordt uitgevoerd. 

2019 Q1

20-12-2018

Veiligheid en rechtvaardigheid in de buurt

Paul Depla

Het college is in overleg gegaan met politie en rechtspraak over de initiatieven die zorgen voor veiligheid in de buurt. In dit kader is in de raadsbrief van 28 maart 2019 aangegeven welke initiatieven er vanuit politie en buitengewoon opsporingsambtenaren inmiddels lopen op dit gebied waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie. Voor wat betreft de buurtrechters wordt op dit moment overleg gevoerd met de rechtspraak. 

2019 Q2

8-11-2018

Geef ondermijning geen ruimte

Paul Depla

De aanpak van ondermijning is reeds prominent in beeld en is om die reden een focuspunt binnen het meerjarenprogramma veiligheid dat inmiddels ter besluitvorming aan de raad is aangeboden. Het signaal omtrent de gesignaleerde activiteiten in het buitengebied van de Haagse Beemden zal worden onderzocht en geïnventariseerd. Vervolgens kan worden bepaald of en welke concrete maatregelen nodig zijn.

2019 Q4

20-12-2018

Focus bij veiligheid óók op verkeersveiligheid

Paul Depla

Aan de raad is op 19 december 2018 een raadsbrief toegezonden. Op 7 februari 2019 is er een informatiesessie over dit onderwerp verzorgd. 

Afgehandeld

20-12-2018

Ontwikkel met kwaliteit en voortgang

Boaz Adank

De uitwerking van deze motie moet nog verder vorm krijgen en wordt opgepakt door de afdeling vergunningen. 

2019 Q4

20-12-2018

Ook een veilig bedrijventerrein aan de andere kant van de Oosterhoutseweg

Boaz Adank

In het kader van de economische opgave bedrijventerreinen wordt hier al uitvoering aan gegeven in combinatie met het omliggende gebied. 

2019 Q4

20-12-2018

Stadserf rookvrij

Miriam Haagh

De afvalbak voor peuken is verwijderd bij de ingang. Met een bord wordt bij de ingang aangegeven dat ruimte bij de ingang ‘rookvrij’ is. Het is verder aan de gebruikers van het Stadhuis (en haar gasten) om dit ook daadwerkelijk in gedrag en een open aanspreekcultuur op te volgen.

Afgehandeld

20-12-2018

Rookvrij spelen, leren en opgroeien

Miriam Haagh

Het dictum van de motie is grotendeels opgenomen als actielijn in het Actieplan JOGG 2019-2020 (voor het kanaliseren, faciliteren en aanzetten van de maatschappelijke energie op dit onderwerp) en deels betrokken in de inventarisatie speeltuinen (‘schoon, heel en veilig’) die nu wordt uitgevoerd. Nader bekeken wordt hoe het doel van het dictum op dit punt (‘rookvrij maken van speeltuinen’) het meest effectief bereikt kan worden en welke vorm van communicatie daarvoor het beste werkt. Het college kiest bij de uitvoering van de motie nadrukkelijk voor de lijn van bewustwording en het creëren van een open aanspreekcultuur, en dus niet voor een lijn van (gemeentelijke) handhaving.

2019 Q4

20-12-2018

Onafhankelijke externe toets conceptkoop- overeenkomst stadion

Paul de Beer

Is aan de raad. Voorstel op 31 januari 2019 door de raad zelf aangenomen. 

Afgehandeld

31-1-2019

Geen extra inkomenstoets door verhuurder

Daan Quaars

In de gesprekken met de ontwikkelaars zal de inkomenseis nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht. Er zal een beroep op het billijkheidsbeginsel worden gedaan. Het college is van mening dat de woningen beschikbaar moeten blijven voor de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn. Maar het college kan dit in de verordening niet juridisch afdwingen. Zie notulen raadsvergadering 31 januari 2019.

Afgehandeld

31-1-2019

Doorpakken clubcultuur

Boaz Adank

De uitvoering van deze motie wordt meegenomen in de horecavisie.

2019 Q3

28-2-2019

Wateropslag stimuleren

Paul de Beer

De uitvoering van deze motie wordt opgepakt in het uitvoeringsprogramma Stedelijk Water

28-2-2019

Klimaatadaptatie is de norm

Paul de Beer

De uitvoering van deze motie wordt opgepakt in het uitvoeringsprogramma Stedelijk Water

28-2-2019

Uitvoering Stedelijke Waterplan C02 neutraal

Paul de Beer

De uitvoering van deze motie wordt opgepakt in het uitvoeringsprogramma Stedelijk Water

28-2-2019

Duurzaam watergebruik grootverbruikers

Paul de Beer

De uitvoering van deze motie wordt opgepakt in het uitvoeringsprogramma Stedelijk Water

28-2-2019

Meer aandacht voor stimulerings-maatregelen 

Paul de Beer

De uitvoering van deze motie wordt opgepakt in het uitvoeringsprogramma Stedelijk Water

28-2-2019

JOGG in beeld

Miriam Haagh

Het college brengt in beeld welke projecten en methoden van de JOGG-aanpak specifiek voor de kwetsbare wijken worden ingezet, op welke doelgroepen dit gericht is en wat de concrete doelstellingen zijn bij deze activiteiten. De raad wordt hierover uiterlijk in september 2019 geïnformeerd. Begin 2020 maakt het college op basis van de nieuwe GGD-cijfers een analyse van (het succes van) de JOGG projecten en deelt deze analyse met de raad.

2019 Q3

4-4-2019

Voor wie is de Tegenprestatie bedoeld-meten is weten en evalueren is leren

Boaz Adank

Bij de in- en uitvoering van de tegenprestatie worden indicatoren ontwikkeld om tot een zorgvuldige evaluatie te komen van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de tegenprestatie. Deze wordt uiterlijk juni 2020 opgeleverd.

2020

4-4-2019

Help de buurtpreventie

Greetje Bos

Over de uitvoerig van de motie bent u inmiddels geinformeerd met een raadsbrief van 15 april 2019.

Afgehandeld

ga terug