Jaarstukken 2018

Voorwoord van het college

Voorwoord van het college

Voor u liggen de jaarstukken over het jaar 2018. Het College van burgemeester en wethouders legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid, inhoudelijk en financieel, zoals dat vastgelegd was in de Begroting 2018.

In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest, wat ertoe heeft geleid dat de eerste maanden zijn gebruikt om tot een afronding van het Bestuursakkoord Focus op Vooruitgang te komen en is medio 2018 het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 Lef en Liefde vastgesteld. Medio 2018 is het nieuwe college van start gegaan en zijn de eerste stappen gezet om uitvoering te kunnen gaan geven aan het bestuursakkoord Lef en Liefde.

2018 sluiten we af met een tekort. Wel krijgen we een steeds beter zicht van de opgave in het sociaal domein en daarmee grip op onze financiële positie. Onze risico’s blijven groot maar onze reserves zijn nog toereikend om deze af te dekken. Solide financiën vormen een belangrijke pijler binnen ons bestuursakkoord. Daar blijven we ons de komende jaren voor inzetten.

College van burgemeester en wethouders

ga terug