Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

In de financiële rekening staat een verkorte weergave van de exploitatie onderdelen en de reserves en voorzieningen, zoals opgenomen binnen de programma's. Het is een toelichting op hoofdlijnen van het resultaat 2018. De programma's gaan uitvoerig in op de inhoudelijke en financiële verantwoording.

(Bedragen x € 1.000)

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening per programma

Primitieve begroting
2018

Begroting 2018
inclusief wijzigingen

Jaarrekening
2018

Programma

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Vitaal en Sociaal Breda

280.708

93.652

335.929

138.407

343.968

143.874

Ondernemend Breda

75.349

23.946

72.978

18.566

62.179

12.301

Duurzaam wonen in Breda

64.699

50.039

47.114

34.897

53.569

44.902

Basis op orde in Breda

127.818

68.993

133.371

75.877

145.991

82.326

Totaal programma`s 1 t/m 4

548.574

236.631

589.392

267.747

605.707

283.403

Algemene dekkingsmiddelen

15.313

370.802

1.896

359.539

1.445

365.825

Diversen

7.469

-128

-135

0

2.477

86

Heffing vennootschapsbelasting

500

0

350

0

0

0

Onvoorzien

982

0

350

0

0

0

Overhead

68.481

19.957

59.857

5.089

66.366

7.395

Totaal programma 5

92.744

390.631

62.318

364.628

70.287

373.305

(Bedragen x € 1.000)

Totaaloverzicht mutaties in reserves per programma

Primitieve begroting
2018

Begroting 2018
inclusief wijzigingen

Jaarrekening
2018

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Organisatie en financiën van Breda

12.975

27.031

17.572

36.906

17.019

27.893

Totaal mutaties in reserves

12.975

27.031

17.572

36.906

17.019

27.893

Totaal van baten en lasten

654.293

654.293

669.283

669.283

693.014

684.602

Aanvullende toelichting overzicht lasten en baten

Conform de Notitie Overhead zijn de overheadkosten ‘centraal’ begroot. Daarbij kan overhead worden toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en onderhoudsprojecten die ten laste van een voorziening worden gebracht.
De Gemeente Breda maakt van deze mogelijkheid gebruik. De overheadkosten (bestaande uit de loonkosten van de onder de definitie overhead vallende onderdelen en de bijbehorende bijkomende bedrijfsvoeringskosten en –opbrengsten) zijn centraal verzameld. Op basis van de verhouding tussen deze overhead en de direct toe te rekenen kosten is begrotingstechnisch een overheadopslagpercentage bepaald. Deze overheadopslag wordt naast de aan de specifieke onderwerpen toe te rekenen uren aan de genoemde posten doorbelast.

Het verschil met de begroting op programma 1 Vitaal en Sociaal Breda bedraagt € 10,4 miljoen nadelig. Op hoofdlijnen heeft dit resultaat betrekking op de volgende onderdelen. Binnen het thema opgroeien (Jeugdhulp) is een nadeel behaald van € 4,2 miljoen, met name veroorzaakt door de sterke volumegroei van het gebruik van ambulante specialistische jeugdhulp. Het thema thuis heeft een nadeel van € 3,8 miljoen, voornamelijk als gevolg van toename aantal cliënten beschermd wonen en stijging van de gemiddelde kosten per cliënt. Het thema leren, ontwikkelen en werken kent een nadeel van € 2,7 miljoen onder andere door een nadeel op de Sociale Werkvoorziening als gevolg van te laag beschikbaar SW-macrobudget en nadeel op wet BUIG. Het aantal cliënten in de bijstand is vooral in de 2e helft van het jaar gedaald, zodat een gedeelte van het financiële effect pas in 2019 zichtbaar zal zijn. Het thema betrokken zijn sluit af met een nadeel van € 1 miljoen als gevolg van de toegenomen kosten voor de begeleiding van volwassenen (WMO/HV). Het thema ontmoeten heeft een voordeel van € 1,4 miljoen als gevolg van het feit dat er geen beroep is gedaan op subsidies wijkcentra en onderuitnutting op Breda Begroot.
Het verschil met de begroting op programma 2 Ondernemend Breda bedraagt € 4,5 miljoen voordelig. Op hoofdlijnen heeft dit verschil betrekking op de positieve resultaten bij de grondexploitaties voor bedrijventerreinen en Stationskwartier. Door met name hogere opbrengsten verbeteren de resultaten met circa € 3,5 miljoen. De overige verschillen worden verklaard door het niet volledig inzetten van exploitatiebudgetten van € 0,6 miljoen binnen Via Breda, € 0,2 miljoen voordeel op de subsidie Stimuleringsregeling Economie en door het niet volledig benutten van het uitvoeringsgeld ten behoeve van de speerpunten Banen in Ambacht en Binnenstad.  
Het verschil met de begroting op programma 3 Duurzaam wonen in Breda bedraagt € 3 miljoen voordelig. Op hoofdlijnen heeft dit verschil betrekking op de positieve resultaten van de grondexploitatie als gevolg van verbetering van de resultaten door hogere grondopbrengsten en winstnemingen van € 7 miljoen. Het thema Bereikbaar Breda sluit 2018 af met een voordeel van € 1,5 miljoen voornamelijk als gevolg van hogere parkeeropbrengsten. Binnen het product Verdeling beschikbare ruimte is een voorziening getroffen ter afwikkeling van de claim inzake de Lunet, hierdoor is het nadeel op dit thema € 5,5 miljoen.
Het verschil met de begroting op programma 4 De basis op orde in Breda bedraagt € 6,2 miljoen nadelig. Op hoofdlijnen wordt dit veroorzaakt door het nadeel op het thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed van € 5,3 miljoen. Dit is veroorzaakt door de waardevermindering van het Rat Verleghstadion en het realiseren van positieve resultaten bij verkoop van gemeentelijke locaties. Op het product Beheer van de openbare ruimte is een nadeel gerealiseerd door € 2,4 miljoen hogere kosten voor afvalverwerking door grotere hoeveelheden grondstoffen en toegenomen kosten voor onderhoud aan de openbare ruimte. Het thema dienstverlening sluit met een positief verschil ten opzichte van de begroting van € 0,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere legesinkomsten. Het thema Veilig Breda sluit met een voordeel van € 0,8 miljoen voornamelijk als gevolg van een voordeel op het product regionalisering brandweer.
Het verschil met de begroting op programma 5 Organisatie en financiën van Breda bedraagt € 0,7 miljoen voordelig. Op hoofdlijnen wordt dit veroorzaakt door een voordeel van € 4,9 miljoen op het thema solide financiën als gevolg van de uitkomsten van de decembercirculaire van € 3 miljoen. Het overige bestaat uit hogere treasury resultaten en hogere opbrengsten onroerendzaakbelasting. Het thema een toekomstbestendige organisatie kent een nadeel van € 4,2 miljoen veroorzaakt door een lagere doorbelasting van overhead, hogere loonkosten en hogere huisvestingskosten.
Voor een uitgebreidere toelichting op de verschillende onderdelen van het jaarrekeningresultaat wordt verwezen naar de toelichtingen bij de verschillende programma’s.

ga terug