Jaarstukken 2018

Balans

(Bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2017

31-12-2018

Vaste activa

629.700

619.498

Immateriële vaste activa

2.126

2.804

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

744

1.567

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.382

1.237

Materiële vaste activa

435.586

432.125

Investeringen met economisch nut

261.023

254.315

Investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

110.720

115.116

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

63.843

62.694

Financiële vaste activa

191.989

184.569

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

2.077

2.076

Leningen aan woningbouwcorporaties

74.385

70.883

Leningen aan deelnemingen

17.239

16.555

Overige langlopende leningen

98.286

95.055

Vlottende activa

134.948

145.971

Voorraden

50.858

44.691

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

45.125

39.079

Overige grond- en hulpstoffen

5.664

5.546

Gereed producten en handelsgoederen

69

66

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

25.643

20.907

Vorderingen op openbare lichamen

5.591

4.704

Overige vorderingen

20.052

16.203

Liquide middelen

22

191

Liquide middelen

22

191

Overlopende activa

58.425

80.181

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

40.266

69.423

Nog te ontvangen voorschotten van Europese overheidslichamen

0

269

Nog te ontvangen voorschotten van het Rijk

2.983

2.031

Nog te ontvangen voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen

15.176

8.459

Totaal Activa

764.648

765.468

Recht op verliescompensatie

2017: 4.675

2018: 2.641

(Bedragen x € 1.000)

Passiva

31-12-2017

31-12-2018

Eigen Vermogen

159.777

140.491

Reserves

151.720

148.903

Algemene reserves

108.691

103.876

Bestemmingsreserves

43.029

45.027

Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening

8.056

-8.412

Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

8.056

-8.412

Voorzieningen

56.368

59.094

Voorzieningen

56.368

59.094

Voorzieningen

56.368

59.094

Vaste schulden

395.424

424.819

Vaste schulden

395.424

424.819

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

393.465

424.329

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

1.383

0

Waarborgsommen

576

490

Vlottende passiva

153.080

141.065

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

94.818

86.162

Overige kasgeldleningen

55.000

45.000

Banksaldi

8.858

9.922

Overige schulden

30.960

31.239

Overlopende passiva

58.262

54.903

Verplichtingen

48.319

46.161

Voorschotten van Europese overheidslichamen

1.876

619

Voorschotten van het Rijk

5.130

3.880

Voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen

1.965

1.590

Overige vooruitontvangen bedragen

972

2.653

Totaal Passiva

764.648

765.468

Totaal gewaarborgde geldleningen

2017: 698.991

2018: 672.550

EMU-saldo

2018: 12,7 miljoen

ga terug